برگه درج صدای مشتریان از طریق دفتر مدیر عامل:


مشتری گرامی
از این که ما را در بهبود مستمر انجام خدمات پژوهشی - آزمایشگاهی یاری می کنید، بسیار سپاسگزاریم.
موضوع شکایت و انتقاد شما سریعاَ بررسی و پاسخ داده می شود. همه اطلاعات موجود در این برگه محرمانه بوده و فقط مسئولین مرتبط از آن مطلع خواهند شد.نام و نام خانوادگی*       نام شرکت

شماره قرارداد*
        شماره تماس مشتری*
       
    موضوع*

      
 
    بخش مرتبط با پیشنهاد یا شکایت*

      

 
شرح موضوع

   

Back to Top