پیگیری گزارش با ارسال پیام کوتاه


نحوه ارسال پیامک جهت پیگیری گزارش ها

پیگیری گزارش ها

حالت های پاسخ پیامک :
1) در صورتی که مبلغ قرارداد پرداخت نشده باشد :


شماره پیگیری شما تایید مالی نشده است

2) در صورتی که مبلغ قرارداد پرداخت شده و کار وارد آزمایشگاه ها شده باشد :

نمونه ها در حال آزمون پژوهشی در آزمایشگاه ها هستند

3) در صورتی که گزارش آماده تحویل باشد :

گزارش شما در محل مرکز پژوهش متالورژی رازی آماده تحویل است

4) در صورتی که شماره پیگیری اشتباه وارد شده باشد :

شماره پیگیری نامعتبر است

5) در صورتی که فرمت پیامک ارسالی اشتباه باشد :

فرمت ارسالی نامعتبر است