مشتریان

مشتریان محترم مرکز می توانند در این بخش برگه های نظرسنجی را مشاهده و تکمیل نموده و همچنین پیشنهادها و شکایات خود را ارائه نمایند و بازدید از مرکز پژوهش متالورژی رازی را با تکمیل برگه مربوطه خواستار شوند.


  حقوق مشتریان حقوق مشتریان
 معرفی شرکت شما معرفی شرکت شما
 برگه نظرسنجی برگه نظرسنجی
 برگه نظر سنجی دفاتر برگه نظر سنجی دفاتر
 پیشنهادها و شکایات شما پیشنهادها و شکایات شما
عکس بازدید از مرکز رازی پیشنهادها و شکایات شما