متن نامه

متن نامه متن نامه

مناسبت های مرکز پژوهش متالورژی رازی


جشن تولد سرکار خانم یکه فلاح و جناب آقای میر
جشن تولد سرکار خانم یکه فلاح و جناب آقای میر
جشن تولد سرکار خانم یکه فلاح و جناب آقای میر در 20 آبان 1396 با حضورمدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای این عزیزان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم یکه فلاح و جناب آقای میر


آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم هجرانی و جناب آقای رحمتی
جشن تولد سرکار خانم هجرانی و جناب آقای رحمتی
جشن تولد سرکار خانم هجرانی و جناب آقای رحمتی در 8 آبان 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای این عزیزان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم هجرانی و جناب آقای رحمتی


جشن تولد جناب آقای خلیلی وآقای نبوی
جشن تولد جناب آقای خلیلی و آقای نبوی
جشن تولد جناب آقای خلیلی و آقای نبوی در 29 مهر 1396 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای این عزیزان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد جناب آقای خلیلی وآقای نبوی


جشن تولد سرکار خانم سامانی
جشن تولد سرکار خانم سامانی
جشن تولد سرکار خانم سامانی در 19 مهر 1396 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد سرکار خانم سامانی


جشن تولد سرکار خانم هندیجانی
جشن تولد سرکار خانم هندیجانی
جشن تولد سرکار خانم هندیجانی در 19 مهر 1396 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد سرکار خانم هندیجانی


جشن تولد سرکار خانم یقین علی
جشن تولد سرکار خانم یقین علی
جشن تولد سرکار خانم یقین علی در 23 شهريور 1396 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد سرکار خانم یقین علی


جشن تولد سرکار خانم یکتا کوشالی
جشن تولد سرکار خانم یکتا کوشالی
جشن تولد سرکار خانم یکتا کوشالی در 20 شهريور 1396 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد سرکار خانم یکتا کوشالی


جشن تولد جناب آقاي باقری
جشن تولد جناب آقاي باقری
جشن تولد جناب آقاي باقری در 11 شهريور 1396 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد جناب آقاي باقری


جشن تولد جناب آقاي حاجيلو
جشن تولد جناب آقاي حاجيلو
جشن تولد جناب آقاي حاجيلو در 6 شهريور 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد جناب آقاي حاجيلوجشن تولد سركار خانم سوداگري
جشن تولد سركار خانم سوداگري
جشن تولد سركار خانم سوداگري در روز 2 شهريور 1396 با حضور مدیریت و همكاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد سركار خانم سوداگري


جشن تولد سركار خانم ملك پور
جشن تولد سركار خانم ملك پور
جشن تولد سركار خانم ملك پور در روز 31 مرداد 1396 با حضور مدیریت و همكاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد سركار خانم ملك پور


جشن تولد جناب آقاي رضايي
جشن تولد جناب آقاي رضايي
جشن تولد جناب آقاي رضايي در روز 30 مرداد 1396 با حضور مدیریت و همكاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد جناب آقاي رضايي


جشن تولد جناب آقاي رهنما
جشن تولد جناب آقاي رهنما
جشن تولد جناب آقاي رهنما در روز 22 مرداد 1396 با حضور مدیریت و همكاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد جناب آقاي رهنما


 جشن تولد جناب آقاي بيگلري
جشن تولد جناب آقاي بيگلري
جشن تولد جناب آقاي بيگلري در روز 16 مرداد 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاوير جشن تولد جناب آقاي بيگلري


 جشن تولد سركار خانم سپهوندي و جناب آقاي آجورلو
جشن تولد سركار خانم سپهوندي و جناب آقاي آجورلو
جشن تولد سركار خانم سپهوندي و جناب آقاي آجورلو در روز 7 مرداد 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم سپهوندي و جناب آقاي آجورلو


 جشن تولد سركار خانم اصفهاني
جشن تولد سركار خانم اصفهاني
جشن تولد سركار خانم اصفهاني در روز 5 مرداد 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم اصفهاني


جشن تولد جناب آقاي محمد پور
جشن تولد جناب آقاي محمد پور
جشن تولد جناب آقاي محمد پور در روز 10 تير 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقاي محمد پور


جشن تولد سركار خانم ساكي
جشن تولد سركار خانم ساكي
جشن تولد سركار خانم ساكي در روز 10 تير 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم ساكي


جشن تولد سركار خانم محمديان
جشن تولد سركار خانم محمديان
جشن تولد سركار خانم محمديان در روز 22 خرداد 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم محمديان


جشن تولد سركار خانم خاكي فيروز و جناب آقاي سيف الهي
جشن تولد سركار خانم خاكي فيروز و جناب آقاي سيف الهي
جشن تولد سركار خانم خاكي فيروز و جناب آقاي سيف الهي در روز 2 خرداد 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم خاكي فيروز و جناب آقاي سيف الهي


جشن تولد جناب آقاي تقي خاني
جشن تولد جناب آقاي تقي خاني
جشن تولد جناب آقاي تقي خاني در روز 31 ارديبهشت 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقاي تقي خاني


جشن تولد سركار خانم كرامت دهر
جشن تولد سركار خانم كرامت دهر
جشن تولد سركار خانم كرامت دهر در روز 30 ارديبهشت 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم كرامت دهر


جشن تولد سركار خانم فردين
جشن تولد سركار خانم فردين
جشن تولد سركار خانم فردين در روز 26 ارديبهشت 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم فردين


 جشن تولد سركار خانم صانعي پور
جشن تولد سركار خانم صانعي پور
جشن تولد سركار خانم صانعي پور در روز 24 ارديبهشت 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم صانعي پور


جشن تولد سركار خانم غفاري
جشن تولد سركار خانم غفاري
جشن تولد سركار خانم غفاري در روز 18 ارديبهشت 1396 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم غفاري


  قهرماني تيم پرسپوليس در شانزدهمين دوره مسابقات ليگ خليج فارس
قهرماني تيم پرسپوليس در شانزدهمين دوره مسابقات ليگ خليج فارس
آلبوم تصاویر قهرماني تيم پرسپوليس در شانزدهمين دوره مسابقات ليگ خليج فارس


جشن تولد سركار خانم سميه فرزادي
جشن تولد سركار خانم سميه فرزادي
جشن تولد سركار خانم سميه فرزادي در روز 2 ارديبهشت 1396 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم سميه فرزادي


جشن تولد سركار خانم كيانا مهدويان
جشن تولد سركار خانم كيانا مهدويان
جشن تولد سركار خانم كيانا مهدويان در روز 2 ارديبهشت 1396 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم كيانا مهدويان


 جشن روز پدر در مرکز پژوهش متالورژی رازی
جشن روز پدر در مرکز پژوهش متالورژی رازی
روز دوشنبه 96/01/21 به مناسبت روز پدر و مرد جشن باشکوهی با حضور همکاران مرکز برگزار گردید و در خاتمه هدایایی به رسم یادبود، به همکاران تقدیم شد.
آلبوم تصاویر جشن روز پدر


جشن روز زن و روز مادر در مرکز پژوهش متالورژی رازی
جشن روز زن و روز مادر در مرکز پژوهش متالورژی رازی
8 مارچ روز جهانی و 29 اسفند روز ملی زن و مادر در اسفند ماه 1395 قرار گرفتند. در این روز زنان در سرتاسر جهان در مورد نقش زن به عنوان مادر، سیاستمدار، دانشمند، کارآفرین، پژوهشگر، کارمند و کارگر در رشد و تعالی جامعه گفتگو و تبادل نظر میکنند. شعار امسال روز جهانی زن Be Bold For Change ‌# است.

“ برای تغییر شجاع باش ”

شجاع بودن برای تغییر در راستای افزایش نقش زنان در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین ایجاد فرصت‌های مساوی برای زنان و ایجاد دنیایی بهتر، مسئولیت همه زنان جهان است. همکاران ما در مرکز پژوهش متالورژی رازی باید از پیشتازان تغییر و تحول باشند و در سال جدید با شجاعت، اعتماد به نفس و حضور قدرتمند برای ایجاد تغییر مثبت در همه عرصه‌های زندگی تلاش نمایند.


جشن سالانه مرکز پژوهش متالورژی رازی
جشن سالانه مرکز پژوهش متالورژی رازی
جشن پایان سال مرکز پژوهش متالورژی رازی در روز 26 اسفند 1395، با حضور اعضای هیئت مدیره، میهمانان، مدیران، سرپرستان و کارکنان شرکت در محیطی سرشار از نشاط و همدلی برگزار گردید. در این مراسم لوح‌های تقدیر و هدایایی به مناسبت‌های گوناگون به همکاران تقدیم شد.


آلبوم تصاویر جشن پايان سال 1395


جشن تولد سركار خانم افسري و جناب آقايان محرمي و سعادت
جشن تولد سركار خانم افسري و جناب آقايان محرمي و سعادت
جشن تولد سركار خانم افسري و جناب آقايان محرمي و سعادت در روز 26 اسفند 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای اين عزيزان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
جشن تولد سركار خانم افسري و جناب آقايان محرمي و سعادت


جشن تولد جناب آقاي بهرامي
جشن تولد جناب آقاي خاكي فيروز
جشن تولد جناب آقاي خاكي فيروز در روز 23 اسفند 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقاي خاكي فيروز


جشن تولد جناب آقاي بهرامي
جشن تولد جناب آقاي بهرامي
جشن تولد جناب آقاي بهرامي در روز 19 اسفند 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقاي بهرامي


جشن تولد سركار خانم رضايي
جشن تولد سركار خانم رضايي
جشن تولد سركار خانم رضايي در روز 11 اسفند 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم رضايي


جشن تولد جناب آقاي شكوهي
جشن تولد جناب آقاي شكوهي
جشن تولد جناب آقاي شكوهي در روز 5 اسفند 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ايشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقاي شكوهي


جشن تولد آقایان مرادی و هدایتی
جشن تولد سرکار خانم صحرایی و سرکار خانم شقاقی
جشن تولد سرکار خانم صحرایی و سرکار خانم شقاقی در روز 23 بهمن 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای این عزیزان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم صحرایی و سرکار خانم شقاقی


جشن تولد آقایان مرادی و هدایتی
جشن تولد آقایان مرادی و هدایتی
جشن تولد آقایان مرادی و هدایتی در روز 14 بهمن 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای این عزیزان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد آقایان مرادی و هدایتی


جشن تولد جناب آقای خمیس آبادی
جشن تولد جناب آقای خمیس آبادی
جشن تولد جناب آقای خمیس آبادی در روز 11 بهمن 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای خمیس آبادی


جشن تولد جناب آقای دکتر ورهرام
جشن تولد جناب آقای دکتر ورهرام
جشن سالگرد تولد جناب آقای دکتر ورهرام با حضور کارکنان مرکز پژوهش متالورژی رازی در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. آقای دکتر ورهرام معاونت پژوهشی و عضو هیئت مدیره شرکت از بنیان گذاران مرکز پژوهش متالورژی رازی هستند. برای ایشان در خدمت مستمر به جامعه صنعتی ایران آرزوی توفیق روز افزون داریم
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای دکتر ورهرام


جشن تولد جناب آقای احمدجو
جشن تولد جناب آقای احمدجو
جشن تولد جناب آقای احمدجو در روز 16 دی 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای احمدجو


جشن تولد سرکار خانم مبرز، کریمی و آقای مهری
جشن تولد سرکار خانم مبرز، کریمی و آقای مهری
جشن تولد جشن تولد سرکار خانم مبرز، کریمی و آقای مهری در روز 11 دی 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ای عزیزان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم مبرز، کریمی و آقای مهری


جشن تولد سرکار خانم قانعی
جشن تولد سرکار خانم قانعی
جشن تولد جناب خانم قانعی در روز 11 دی 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم قانعی


جشن تولد جناب آقای آقازاده
جشن تولد جناب آقای آقازاده
جشن تولد جناب آقای آقازاده در روز 8 دی 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای آقازاده


جشن تولد جناب آقای ولاشجردی فراهانی
جشن تولد جناب آقای ولاشجردی فراهانی
جشن تولد جناب آقای ولاشجردی فراهانی در روز 15 آذر 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای ولاشجردی فراهانی


 جشن تولد سرکار خانم ضابطی
جشن تولد سرکار خانم ضابطی
جشن تولد سرکار خانم ضابطی در روز 13 آذر 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم ضابطی


 جشن تولد سرکار خانم طیاریان
جشن تولد سرکار خانم طیاریان
جشن تولد سرکار خانم طیاریان در روز 6 آذر 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم طیاریان


 جشن تولد سرکار خانم یکه فلاح
جشن تولد سرکار خانم یکه فلاح
جشن تولد سرکار خانم یکه فلاح در روز 6 آذر 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم یکه فلاح


 جشن تولد جناب آقای میر
جشن تولد جناب آقای میر
جشن تولد جناب آقای میر در روز 23 آبان 1395 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای میر


 جشن تولد جناب آقای ملارضی
جشن تولد جناب آقای ملارضی
جشن تولد جناب آقای ملارضی در روز 9 آبان 1395 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای ملارضی


 جشن تولد جناب آقای رحمتی
جشن تولد جناب آقای رحمتی
جشن تولد جناب آقای رحمتی در روز 8 آبان 1395 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای رحمتی


 جشن تولد جناب آقای خلیلی و آقای نبوی
جشن تولد جناب آقای خلیلی و آقای نبوی
جشن تولد جناب آقای خلیلی و آقای نبوی در روز 7 مهر 1395 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای این عزیزان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای خلیلی و آقای نبوی


 جشن تولد جناب آقای مظفری
جشن تولد جناب آقای مظفری
جشن تولد جناب آقای مظفری در روز 4 مهر 1395 با حضور همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای مظفری


 جشن تولد سرکار خانم یکتا و خانم خان بیگی
جشن تولد سرکار خانم یکتا و خانم خان بیگی
جشن تولد سرکار خانم یکتا و خانم خان بیگی در روز 20 شهریور 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای این عزیزان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم یکتا و خانم خان بیگی


 جشن تولد سرکار خانم عزالدین و جناب آقایان شوکت، شکری و اعتمادی
جشن تولد سرکار خانم عزالدین و جناب آقایان شوکت،شکری و اعتمادی
جشن تولد سرکار خانم عزالدین و جناب آقایان شوکت، شکری و اعتمادی در روز 14 شهریور 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای این عزیزان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم عزالدین و جناب آقایان شوکت، شکری و اعتمادی


جشن تولد سرکار خانم سوداگری
جشن تولد سرکار خانم سوداگری
جشن تولد سرکار خانم سوداگری در روز 8 شهریور 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم سوداگری تجلیل از آقای کوشا جافریان
تجلیل از آقای کوشا جافریان
روز یکشنبه 95/5/31 طی مراسمی ازآقای کوشا جافریان به مناسبت کسب رتبه ی سوم رشته ریاضی فیزیک در کنکور سراسری سال 95، با حضور مدیران، سرپرستان و سایر همکاران تجلیل به عمل آمد.
آلبوم تصاویر مراسم تجلیل از آقای کوشا جافریان


جشن تولد سرکار خانم ملک پور
جشن تولد سرکار خانم ملک پور
جشن تولد سرکار خانم ملک پور در روز 27 مرداد 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم ملک پور


جشن تولد جناب آقای رهنما
جشن تولد جناب آقای رهنما
جشن تولد جناب آقای رهنما در روز 21 مرداد 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای رهنما


جشن تولد جناب آقای بیگلری
جشن تولد جناب آقای بیگلری
جشن تولد جناب آقای بیگلری در روز 13 مرداد 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای بیگلری


بهروز و بهمن آجورلو 95
جشن تولد آقایان، بهروز و بهمن آجورلو
جشن تولد آقایان، بهروز و بهمن آجورلو در روز 11 مرداد 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد آقایان، بهروز و بهمن آجورلو


منوچهر سیف الهی 95
جشن تولد جناب آقای سیف الهی
جشن تولد جناب آقای سیف الهی در روز 3 مرداد 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای سیف الهی


بلارک 95
جشن تولد جناب آقای بلارک
جشن تولد جناب آقای بلارک در روز 31 تیر 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای بلارک


محمد آرمان 95
جشن تولد جناب آقای آرمان
جشن تولد جناب آقای آرمان در روز 2 مرداد 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای آرمان


سپهوند 95
جشن تولد جناب آقای سپهوند
جشن تولد جناب آقای سپهوند در روز 2 مرداد 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای سپهوند


کریمی 95
جشن تولد جناب آقای کریمی
جشن تولد جناب آقای کریمی در روز 28 تیر 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای کریمی


خوانساری 95
جشن تولد جناب آقای خوانساری
جشن تولد جناب آقای خوانساری در روز 22 تیر 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای خوانساری


زمانی 95
جشن تولد جناب آقای زمانی
جشن تولد جناب آقای زمانی در روز 9 تیر 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای زمانی


عادلخواه 95
جشن تولد سرکار خانم عادلخواه
جشن تولد سرکار خانم عادلخواه در روز 1 تیر 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم عادلخواه


خواص 95
جشن تولد سرکار خانم خواص
جشن تولد سرکار خانم خواص در روز 17 خرداد 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم خواص


محمدیان 95
جشن تولد سرکار خانم محمدیان
جشن تولد سرکار خانم محمدیان در روز 17 خرداد 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم محمدیان


فردین 95
جشن تولد سرکار خانم فردین
جشن تولد سرکار خانم فردین در روز 28 اردیبهشت 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم فردین


سیف الهی 95
جشن تولد جناب آقای سیف الهی
جشن تولد جناب آقای سیف الهی در روز 26 اردیبهشت 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای سیف الهی


ساده 95
جشن تولد سرکار خانم ساده
جشن تولد سرکار خانم ساده در روز 25 اردیبهشت 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم ساده


غفاری 95
جشن تولد سرکار خانم غفاری
جشن تولد سرکار خانم غفاری در روز 21 اردیبهشت 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سرکار خانم غفاری


آرمان 95
جشن تولد جناب آقای آرمان
جشن تولد جناب آقای آرمان در روز 11 اردیبهشت 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقای آرمان


جشن روز مرد و پدر 95
جشن روز پدر و مرد در مرکز پژوهش متالورژی رازی
روز شنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1394 در مرکز پژوهش متالورژی رازی جشن با شکوهی به مناسبت روز پدر با حضور مدیران، سرپرستان و همه کارکنان مرد مرکز برگزار گردید. در این مراسم همکاران مرد مرکز پژوهش متالورژی رازی هدایایی به مناسبت روز پدر دریافت نمودند و مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره طی سخنانی از تلاش ها و دستاورد‌های مرکز و همکاران تجلیل نمودند.
آلبوم تصاویر جشن روز پدر و مرد


جشن تولد سركار خانم فرزادی
جشن تولد سركار خانم فرزادی
جشن تولد سركار خانم فرزادی در روز 31 فروردين 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم فرزادی


خانم هادی و آقای قنبری 95
جشن تولد سركار خانم هادی و جناب آقای قنبری
جشن تولد سركار خانم هادی و جناب آقای قنبری در روز 28 فروردين 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم هادی و جناب آقای قنبری


خانم مهری 95
جشن تولد سركار خانم مهری
جشن تولد سركار خانم مهری در روز 17 فروردين 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم مهری


جشن روز زن و روز مادر در مرکز پژوهش متالورژی رازی
جشن روز زن و روز مادر در مرکز پژوهش متالورژی رازی
پانزدهم فروردین ماه سال 1395 به مناسبت سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا، روز زن و روز مادر جشن با شکوهی با حضور همه بانوان شاغل در مرکز برگزار شد. در این مراسم مدیر عامل مرکز پيام تبريك خود را برای همکاران قرائت نمودند. جشن با برش کیک و صرف نهار در فضایی سرشار از شادی و همبستگی تا ساعت 13 ادامه یافت.
مشاهده متن سخنان مدیر عامل مرکز
آلبوم تصاویر جشن روز زن و مادر


جشن تولد سركار خانم عطاريان
جشن تولد سركار خانم عطاريان
جشن تولد سركار خانم عطاريان در روز 14 فروردين 1395 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد سركار خانم عطاريان


جشن سالانه مرکز پژوهش متالورژی رازی
جشن سالانه مرکز پژوهش متالورژی رازی
جشن پایان سال مرکز پژوهش متالورژی رازی در روز 27 اسفند 1394، با حضور اعضای هیئت مدیره، میهمانان، مدیران، سرپرستان و کارکنان شرکت در محیطی سرشار از نشاط و همدلی برگزار گردید. در این مراسم لوح‌های تقدیر و هدایایی به مناسبت‌های گوناگون به همکاران تقدیم شد.
آلبوم تصاویر جشن پایان سال 1394


آقاي سعادت 94
جشن تولد جناب آقاي سعات
جشن تولد جناب آقاي سعادت در روز 27 اسفند 1394 با حضور مدیریت و همکاران در محیطی بسیار صمیمانه برگزار گردید. برای ایشان آرزوی شادمانی و موفقیت در اجرای مسئولیت های محوله را داریم.
آلبوم تصاویر جشن تولد جناب آقاي سعادت

Back to Top