• 1

شماره حساب های مرکز پژوهش متالورژی رازی


بانک ملت
بانک ملت حساب جاری جام 95253340- شعبه شهر قدس (کد 8836/9)
کد شبا : IR42-0120-0000-0000-0095-2533-40
بانک ملت حساب جاری جام 810482040- شعبه بندر عباس (کد 43174 )
کد شبا : IR11-0120-0000-0000-0810-4820-40


بانک ملی
بانک ملی حساب جاری سیبا 0104932051003- شعبه شهرداری شهر قدس (کد 2656)
کد شبا : IR67-0170-0000-0010-4932-0510-03


بانک سپه
بانک سپه حساب جاری 866/34- شعبه گرمدره (کد 805)       
کد شبا : IR58-0151-0000-0805-0000-0866-34


کارت شتاب
شماره کارت مغناطیسی :
6104-3379-2843-5013
بانک ملت شعبه شهر قدس به نام مرکز پژوهش متالورژی رازی

Back to Top