درباره ی ما

بازدیدکننده گرامی در این بخش شما می توانید تاریخچه مرکز پژوهش متالورژی رازی، چشم انداز، ماموریت و ارزش ها، نمودار سازمانی، گواهینامه ها و نشانی نمایندگی های مرکز را مشاهده نمایید. ضمنآ متقاضیان استخدام می توانند از این مسیر فرصت های مربوطه را ببینند.

  درباره ی مرکز پژوهش رازی مرکز پژوهش متالورژی رازی
 تاریخچه مرکز پژوهش متالورژی ررازی تاریخچه مرکز پژوهش متالورژی رازی
  درباره ی مدیر عامل  در باره ی عامل مرکز پژوهش متالورژی رازی
 نمایندگی ها نمایندگی های مرکز پژوهش متالورژی رازی
 نمودار سازمانی  نمودار سازمانی
 چشم انداز، ماموریت، ارزش ها چشم انداز، ماموریت، ارزش ها
 کیفیت،استاندارد و گواهینامه ها کیفیت،استاندارد و گواهینامه ها
  استخدام  استخدام
  پیوند های مفید   پیوند های مفید